تنهایم

آرزوی آمدنت را هم مثل سکوت زلال چشمهایت

به گور خیال های محال خواهم برد

اما دیگر به بیقراری این دل و دیدارت مدیو نیستم

من همه ی این روزها آمدم

و از همه سراغ سادگیت را گرفتم

اما دیگر تو نبودیتو انگارهمراه

خنده ی آخر برای همیشه رفتی

به جایی که دست خیال و خوابم

حتی به گرد نگاه هایت نرسید

مهم نیست دلت به هئای دیگری می تپد

مهم این است که من تنهایم

آن هم فقط به خاطر تو

 

/ 1 نظر / 9 بازدید