زی زی نامه

الهی به مردان در خانه ات                     به آن زن ذلیلان فرزانه ات

به آنان که در بچه داری تکند                  یلان عوض کردن پوشکند

به آنان که با ذوق و شوق تمام              به مادر زن خود بگویند مامان

به آنان که دامن رفو می کنند                ز بعد رفویش اتو می کنند

به آن قرمه سبزی پزان قدر                  به آن مادران به ظاهر پدر

الهی به آه دل زن ذلیل                        به اشک چشم  داش سیبیل

که مارابراین عهد کن استوار                      از این زن ذلیلی مکن بر کنار

                                    الهی آمین

                                                           

 

/ 0 نظر / 13 بازدید