در ودیوار دنیا رنگی است رنگ عشق

خدا جهان را رنگ کرده است رنگ عشق

واین رنگ همیشه تازه است وهرگزخشک نخواهدشد

از هر طرف که بگذری لباست به گوشه ای خواهد

گرفت و رنگی خواهی شد

اما کاش چندان هم محتاط نباشی شاد باش و بی پروا

بگذرکه خدا کسی را دوستتر دارد که لباسش رنگی تر

استقلبقلبقلبقلب

/ 12 نظر / 18 بازدید
نمایش نظرات قبلی
محسن

[قلب][قلب][قلب][قلب] [ماچ] [قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب] [قلب] [قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب] [قلب][قلب][قلب][قلب][قلب][قلب]

سحاب

اه من چهارم شدم اینجا[افسوس] اما همیشه یکم[مغرور][نیشخند][پلک]

رضا

سلام عزیزم سال خوبی داشته باشه گلم[گل]