مواظب باش دیر نشود

هروقت تونستی بدو

و هروقت هم که نتونستی

 بایست و نفسی تازه کن

گاهی در ایستادنها و خلوت کردن با خود

چیزهایی می شنوی که در دویدن ها عایدت نمی شود

اما خیلی نایست

دنیا منتظر نمی ماند

و به راه خود ادامه می دهد

اگر چند دقیقه،چند ساعت یا چند روز دیگر دوباره شروع کنی

جایی در آغوش زندگی پیدا می کنی

اما اگر بمانی،دیر می شود... دیر...خوابخیال باطل

 

/ 0 نظر / 12 بازدید